Zbliża się zima 2014 Drukuj Email

bezdomny zima 200

Zbliża się zima.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz w trosce o dobro osób wymagających wsparcia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu kieruje apel do mieszkańców gminy Rymań o zwrócenie uwagi na trudną sytuację tych, którzy są szczególnie narażeni na skutki złych warunków atmosferycznych. Wzmożonym zainteresowaniem obdarzone powinny zostać osoby chore, samotne, starsze, a także bezdomne, przebywające w miejscach niezapewniających odpowiednich warunków do prawidłowego funkcjonowania ( klatkach schodowych, pustostanach).

Zainteresowanie się i włączenie w działania na rzecz potrzebujących mają istotny wpływ na poprawę ich sytuacji życiowej, szczególnie trudnej w okresie jesienno–zimowym.  W ramach podejmowanych czynności służbowych pracownicy socjalni dokładają wszelkich starań, aby informacje dotyczące organizacji niosących wsparcie osobom bezdomnym, głodnym i potrzebującym innych form pomocy umieszczane były na stronie internetowej GOPS, tablicach informacyjnych poszczególnych sołectw, placówek służby zdrowia i w siedzibach Sekcji Pracy Socjalnej) Pracownicy socjalni wizytują środowiska osób samotnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, a także niezaradnych życiowo - w celu rozpoznania ich sytuacji życiowej i potrzeb związanych ze zbliżającą się zimą. Szczególną opieką otoczone są osoby, które nie mogą własnym staraniem podołać trudnościom życia codziennego.

W przypadku osób wymagających wsparcia, w zależności od zdiagnozowanych problemów udzielana jest pomoc w postaci opału, gorącego posiłku, zakupu odzieży, obuwia, dofinansowania kosztów leczenia, zakupu leków. W szczególnych sytuacjach zapewniana jest pomoc w postaci usług opiekuńczych, natomiast osoby wymagające całodobowej opieki i zgłaszające akces przebywania w domu pomocy społecznej kierowane są do takich placówek. Mając na względzie dobro dzieci i młodzieży, do dyrekcji  szkół i pedagogów szkolnych zostanie wystosowane pismo z prośbą o nawiązanie kontaktu ze służbami społecznymi w przypadkach stwierdzenia niepokojących sygnałów, świadczących o trudnej sytuacji dzieci i młodzieży z rodzin pozostających w niedostatku, jak również informujące o możliwości ubiegania się o pomoc w formie dożywiania. Podobnie jak w latach poprzednich, w listopadzie  podejmowane będą działania prewencyjne w stosunku do osób samotnych w wieku sędziwym, jako grupy szczególnie narażonej na ujemne skutki niskich temperatur. Organizowane będą wspólne wyjazdy policjantów dzielnicowych z pracownikami socjalnymi. Corocznie prowadzona współpraca z przedstawicielami różnych instytucji i organów (policja, szkoły, służby zdrowia) umożliwia prowadzenie wzmożonych działań osłonowych.
Należy podkreślić, że obok działań osłonowych pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rymaniu podejmują wobec osób nadużywających alkoholu działania o charakterze aktywizującym, zmierzające do wyprowadzenia ich z bierności i uniezależnienia od systemu pomocy społecznej. Taka aktywność podejmowana jest przez cały rok. Ponadto wzorem lat ubiegłych pracownicy  GOPS deklarują zaangażowanie we wsparciu i organizują zbiórkę odzieży „Pomóż mieszkańcom przetrwać zimę”, poprzez dystrybucję zebranych darów wśród osób najbardziej potrzebujących.
Reasumując, wszelkie działania profilaktyczne związane ze zbliżającym się okresem zimowym podejmowane przez służby społeczne realizowane są w sposób priorytetowy i zintegrowany. Tegoroczne przygotowania służb społecznych do szczególnie trudnego okresu zimy i wyczulenie nas wszystkich na trudny los ludzi potrzebujących pomocy powinny pozwolić zapobiec drastycznym skutkom, jakimi mogą grozić niekorzystne warunki atmosferyczne, a zwłaszcza niskie temperatury.

 

Szukaj

BIP GOPS

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja