Strona Główna Zachodniopomorska Karta Rodziny
ZACHODNIPOMORSKA KARTA RODZINY Drukuj Email

Zach. Karta Rodziny

ZACHODNIPOMORSKA KARTA RODZINY

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci, z terenu województwa zachodniopomorskiego. Program Zachodniopomorskich Kart Rodziny ma na celu poprawę sytuacji rodzin.
Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

http://rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg/

 

Komu przysługuje:

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:
a) małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);
b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem;
c) rodzinne domy dziecka.
Karty wydawane są bezpłatnie.

Jak otrzymać Zachodniopomorską Kartę Rodziny?
Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w jednostce organizacyjnej Samorządu (urząd gminy, urząd miasta itp.) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Odbioru Karty dokonuje się osobiście w miejscu złożenia wniosku o wydanie Karty.
W przypadku rodzica Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18 – go roku życia. W przypadku dzieci, które po 18 roku życia kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej Karty ważnej do ukończenia 26-go roku życia dziecka.
Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym. W przypadku dzieci uczących się, Karta jest ważna z legitymacją szkolną, bądź studencką.
W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku o wydanie Karty nie przysługuje żaden tryb odwoławczy.

Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny
2) Zaświadczenie ze szkoły, bądź z uczelni o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce w przypadku dzieci  powyżej 18 roku życia
3) Dokument potwierdzający tożsamość


Miejsce złożenia wniosku:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań, w dniach:

poniedziałek - czwartek od godziny 7:15 do godziny 15:15.
piątek od godziny 7:15 do godziny 10:00

Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu, pok. nr 6
Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny - pobierz
(więcej na stronie: http://rodzina.wzp.pl/zkr/)


Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje są dostępne w Regulaminie wydawania i użytkowania ZKR
Regulamin wydawania i użytkowania ZKR - pobierz
(więcej na stronie: http://rodzina.wzp.pl/zkr/)


Osoba do kontaktu:
Agnieszka Walczak
Pomoc Administracyjna

tel. +48 94 35 83 234
Biuro numer: 2

 

 

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja