Strona Główna Pomoc Społeczna
Pomoc Społeczna Drukuj Email

Zakres pomocy społecznej udzielanej przez ośrodki pomocy społecznej

W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w każdej gminie utworzony jest ośrodek pomocy społecznej. W ośrodkach tych można uzyskać pomoc w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Świadczenia pieniężne:dzieci_200x238

 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym
 • interwencja kryzysowa – zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej
 • niezbędne ubranie, tj. bielizna, odzież i obuwie
 • zakup jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych, a także dla dzieci
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie się
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, a także specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
 • kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu worki_200x197
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne osobom uprawnionym
 • udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych
 • zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych
 • bilet kredytowany

Główne zasady udzielania pomocy społecznej.

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc winna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania.

wniosek_150x130Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu. Następnie pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny.

Przyznanie lub odmowa świadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej. Jedynie udzielenie świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa, a także biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Decyzje wydawane są w formie pisemnej, i od każdej decyzji służy prawo odwołania.

Kryteria przyznawania świadczeń

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu:

dary_200x185- ubóstwa

- sieroctwa

- bezdomności

- bezrobocia

- niepełnosprawności

- długotrwałej lub ciężkiej choroby

- przemocy w rodzinie

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnychposciel_200x171

- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

- alkoholizmu lub narkomanii

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

- klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego- przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z ww. okoliczności.

Kryterium to stanowią kwoty:

 • 776,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej
 • 600,00 zł - dla każdej osoby w rodzinie

Współpraca

Osoby i rodziny objęte pomocą społeczną są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

kontrakt_150x107W celu określenia współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny korzystającej z pomocy, ośrodek pomocy społecznej zawiera z ww. KONTRAKT SOCJALNY. Kontrakt socjalny jest pisemna umową, zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, która określa zobowiązania i uprawnienia stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań.

 

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja

Goście Online

Naszą witrynę przegląda teraz 110 gości