Strona Główna Statut GOPS
Statut GOPS Drukuj Email

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady

Rady Gminy Rymań Nr XV(96)2004

z dnia 09 lipca 2004 r.

 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Rozdział 1

Postanowienie ogólne

§ 1

1. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwanego dalej ośrodkiem określa formę prawną, organizacyjną oraz zasady jego funkcjonowania

2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Rymań i działa na podstawie:

a) uchwały Nr XIII/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Rymaniu z dnia 30 marca 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. Nr 64, poz. 593),

c) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),

d) art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

e) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity DZ. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.),

f) ustawy z dnia 29 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),

g) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

h) niniejszego statutu uchwalonego przez Radę Gminy Rymań

3. Ośrodek jako wyodrębniona gminna jednostka organizacyjna podporządkowany jest Radzie Gminy Rymań i przed nią zdaje sprawozdanie ze swej działalności

4. Siedziba ośrodka mieści się w Rymaniu przy ulicy Szkolnej 7.

5. Ośrodek swoim zasięgiem działania obejmuje granice administracyjne terenu gminy Rymań.

 

Rozdział II

Cele i zadania ośrodka

§ 2

1. Ośrodek realizuje politykę społeczną gminy w zakresie umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia.

2. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka

3. Pomoc społeczna ma na celu także zapobieganie powstawaniu sytuacji Określonych w ust. 1.

 

§ 3

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej obejmujące:

1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej.

2. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

3. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.

5. Prace socjalną rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

 

§ 4

Do szczególnych zadań ośrodka należą:

1. Realizowanie zadań własnych gminy tj:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

b) przyznawanie pomocy rzeczowej;

c) realizowanie innych zadań z zakrtesu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy

2. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminę za pośrednictwem ośrodka należy:

a) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

b) sporządzenie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;

c) udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

d) przyznawanie i wypłacenie zasiłków okresowych;

e) przyznawanie i wypłacenie zasiłków celowych;

f) przyznawanie i wypłacenie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym sposobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

h) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

i) opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowne za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującym matką, ojcem lub rodzicem;

j) praca socjalna;

k) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

l) prowadzenia i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

m) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

n) dożywianie dzieci;

o) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

p) kierowanie do pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

q) sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

r) otworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

3. Poza zadaniami własnymi, gmina realizuje zadania zlecone za pośrednictwem ośrodka, które obejmują:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

b) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

c) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską ekologiczną lub żywiołową;

e) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

f) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia, osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

4. Realizacja innych zadań zleconych przez gminę:

a) świadczenia rodzinne.

 

§ 5

Ośrodek załatwia sprawy indywidualne z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy Rymań, a w przypadku pomocy dla kombatantów zgodnie z uchwałami Rady Gminy w Rymaniu wydanymi na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

§ 6

Ośrodek ściśle współdziała z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu kompleksowej realizacji zada z zakresu pomocy społecznej.

 

§ 7

Ośrodek prowadzi działalność zgodnie z kierunkami wytyczonymi przez samorząd gminny w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

 

§ 8

Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kierownik ośrodka składa Radzie Gminy Rymań coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§ 9

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik ośrodka.

2. Kierownika ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Rymań.

3. Kierownik działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

4. Pracowników ośrodka zatrudnia i zwalnia kierownik ośrodka.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna ośrodka

§ 10

1. Strukturę organizacyjną ośrodka określa regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu.

2. Regulamin organizacyjny, o którym mowa w ust. 1, uchwala kierownik ośrodka, zatwierdza Wójt Gminy.

 

Rozdział V

Finanse i majątek

§ 11

Ośrodek gospodaruje wydzielonym majątkiem i nabytym mieniem, działa wydatkując przyznane dotacje i pozyskiwane dochody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 12

1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących:

a) z dotacji rządowych przyznanych z budżetu państwa przez Wydział Finansowy Urzędu Wojewódzkiego;

b) z dotacji gminnych przyznawanych z budżetu gminy przez Radę Gminy;

c) ze środków specjalnych;

d) z dotacji pochodzących z innych źródeł;

e) z darowizn.

2. Wysokość dotacji na działalność ośrodka ustalana jest corocznie na podstawie rocznego planu finansowego przez:

a) Wydział Finansowy Urzędu Wojewódzkiego – dotacją rządowa;

b) Radę Gminy w Rymaniu – dotacja gminy.

 

§ 13

1. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest roczny plan finansowy.

2. Roczny plan finansowy zatwierdza kierownik ośrodka.

 

§ 14

Ośrodek prowadzi księgowość zgodnie z zakładowym planem kont, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, dające rzetelny obraz sytuacji finansowej.

 

§ 15

Roczny bilans i wykazany w nim wynik finansowy ośrodka oraz pozostałe roczne sprawozdania finansowe ośrodek sporządza stosownie do przepisów o sprawozdawczości budżetowej.

 

§ 16

Ośrodek posiada wyodrębnione rachunki bankowe.

 

§ 17

1. Ośrodek może przyjmować darowizny z przeznaczeniem na pomoc społeczną.

2. Darowizny w formie pieniężnej przyjmowane mogą być wyłącznie na wyodrębniony rachunek bankowy.

 

§ 18

1. Wojewoda Zachodniopomorski i Rada Gminy w Rymaniu wyposaża ośrodek w majątek.

2. Ośrodek samodzielnie gospodaruje powierzonym mu majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 19

Ośrodek może tworzyć środki specjalne w oparciu o odrębne przepisy zgodnie z obowiązującymi przepisami dla jednostek budżetowych.

 

§ 20

Zmiany postanowień statusu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustawienia.

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj

BIP GOPS

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja